تبلیغات
بهداشت محیط زیست - دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی
زمین پاک و سالم=زندگی سالم
دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی
چهارشنبه پنجم خرداد 1395 ساعت ساعت 15 و 10 دقیقه و 44 ثانیه | نوشته ‌شده به دست سیدپور | ( نظرات )

 

 

انواع روش های تصفیه ، گندزدائی و دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی
1- از نـقـطـــه نــظـــر دفـــع بــهـــداشـتــی مــی‌تــوان تقسیم‌بندی زیر را ارائه کرد: 

1) مـواد زایـد غـیـر مـسـالـه ساز بیمارستانی مناسب برای دفع به طرق مختلف:

انواع روش های تصفیه ، گندزدائی و دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی
1- از نـقـطـــه نــظـــر دفـــع بــهـــداشـتــی مــی‌تــوان تقسیم‌بندی زیر را ارائه کرد: 

1) مـواد زایـد غـیـر مـسـالـه ساز بیمارستانی مناسب برای دفع به طرق مختلف:
این مواد از نظر مقدار ، ترکیب و مبدا‡ نظیر مواد زاید خانگی هستند .
2 )‌ مــواد زایـد مـسـألـه سـاز بـیـمـارسـتـانـی(‌مواد زاید بیماری زا )‌:
روش دفـع بـایـد ایـمـنـی کـامـل داشـتـه و بـرای محیط زیست بی زیان باشد.این موارد شامل:
1- مـــــــــواد زایـــــــــد مـــــــــرطـــــــــوب بـــــــــه ویـــــــــژه بیمارستانی(اعضای قطع شده ، قسمت هایی از اعـضــــاء بــــدن ، خــــون وخــلــــط ) و حــیــــوانــــات آزمایشگاهی .
2- مـواد زایـد خشک مخصوص بیمارستانی شامل مواد زاید خشک بخش های بانک خون ، جراحی ، واحدهای دیالیز ، زایمان ،بخش های ایـزوله (‌مثلاً عفونی )‌،میکروبیولوژی ،ویروس شناسی و واحد مراقبت های ویژه .
3- تمام اجسامی که در ارتباط مستقیم با خون بیمار باشند وجزء مواد زاید به شمار بیایند .
3 )‌مواد زاید بیمارستانی با مشکلات خاص خود که نیاز به دفع ویژه دارند:
1- مواد زاید آشپزخانه با مقادیر زیاد
2- مواد زاید دارویی با مقادیر زیاد
3- مواد زاید رادیو اکتیو

مـواد زاید مخصوص بخش های جراحی پاتولوژی ،اتوپسی ،از قبیل اعضای قطع شده و موارد دیگر که موجب زشتی منظره ظاهری مواد زاید شده و باید مدیریت خاصی در جهت حفظ زیبا سازی محیط در جمع آوری و دفع آن ها در نظر گرفته شود.
تصیفه و دفع مواد زائد جامد بیمارستانی
با گسترش بیماری هایی از قبیل ایدز و هپاتیت B
توجه به دفع مناسب اینگونه مواد از جمله اقدامات مهم بهداشتی محسوب می شود . به منظور جلوگیری از انتشار عوامل باکتریایی ، ویروسی و انگلی و سایر عوامل بیماری زا در محیط زیست، زباله های عفونی بـیـمـارسـتـانـی قـبـل از خـروج از بـیـمارستان و دفع نهایی باید تصفیه و گندزایی شوند‌. سوزاندن زباله از طریق زباله سوزها خود نوعی گندزدایی خشک محسوب می شود .
روش‌های گندزدایی  ‌
گند زدایی شیمیای مواد زاید جامد بیمارستانی  ‌
یکی از گزینه های مورد نظر در گندزدایی اجسام به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، گندزدایی شیمیایی  است که با در نظر گرفتن میزان غلظت مناسب و زمان تماس مورد نیاز، می توان از انواع مواد گندزدا استفاده کرد.  جهت اعمال گندزدایی موثرتر باید ابتدا مواد زائد را خرد  یا آسیاب کرد. از مزایای این عمل غیر قابل استفاده بودن موادی مثل سرنگ های یک‌بار مصرف حتی پس از گندزدایی است. به علاوه خرد کردن مواد سبب کـاهش حجم آن ها و بازدهی بیشتر عمل گندزدایی می شود. البته همیشه گندزدایی از طـریـق مـواد شـیـمـیایی قابل اعتماد نیست زیرا ممکن است عوامل پاتوژن در مقابل ماده شیمیای انتخاب شده مقاوم بوده و در نتیجه عوامل بیماری زا کاملا منهدم نشوند.
گند زدایی مواد زائد جامد بیمارستانی از طریق اتو کلاو  ‌
اتوکلاو دستگاهی است که در درجه حرارت حدود 160 درجه سانتیگراد و فشار بالا و از طریق ایـجــاد بـخــار قــادر بــه گـنــدزدایــی اســت. روش اتــوکــلاو مـعـمــولا بـرای مـواد زائـدی کـه دارای چگالی پایین هستند مناسب تر است زیرا مواد به آسانی تحت نفوذ این بخار قرار نمی گیرند و باید زمان گندزدایی را طولانی کرد.  به همین جهت روش اتوکلاو برای مواد زائد پاتولوژی توصیه نـمـی شـود و بـهـتر است این مواد از طریق اشعه تـصـفـیــه شــود. مـعـمــولا جـهــت بـه کـارگـیـری و نـگـهـداری دسـتـگـاه اتوکلاو  نیاز به یک اپراتور مـاهـر و مـتـخـصـص اسـت تـا بـتوان از این فرایند بــه‌‌طــور گـسـتــرده ای در اسـتــریــل کــردن لــوازم جراحی و وسایل و لوازم باکتریولوژیک استفاده کــرد. بــر حـســب مـیــزان مــواد زائــد مــی تـوان از انــدازه‌هــای گــونـاگـون اتـوکـلاو اسـتـفـاده کـرد . بعضی از انواع آن دارای دستگاه تراکم هستند در نتیجه حجم مواد زائد پس از گندزدایی از طریق فـشـردن تـا 60 درصـد کـاهـش مـی یـابـد . یکی از مزایای عمل اتوکلاو ، عدم ایجاد آلودگی است .
گندزدایی از طریق پرتودهی
یـکـی از روش هـای گـنـدزدایـی بـه کـارگـیری اشعه 
xاست. عمل گندزدایی از این طریق بسیار مؤثر و دارای بازدهی بالا است . البته اگر مواد زائد قبل از گندزدایی خرد یا آسیاب شوند در بهبود عمل گندزدایی موثر است. گندزدایی از طریق پرتودهی فرایندی است که حداقل آلودگی و مزاحمت را ایجاد می کـنـد الـبـتـه بـایـد خـاطـر نـشـان سـاخـت که پرتودهی در مقایسه با روش های گندزدایی شیمیایی وحرارتی گران تر است .
سوزاندن
سوزندان مواد روش قدیمی است که علاوه بر اینکه تا  95‌درصد حجم مواد زائد را کاهش می دهد عمل گندزدایی مواد زائد مانند مواد پاتولوژی و مواد نوک تیز را انجام می‌دهد. امروزه اکثر کشورهای دنیا جهت انهدام مواد زائد بیمارستانی به خصوص مواد زائد عفونی از پروسه سوزاندن از طریق دستگاه های زباله سوز استفاده  می کنند. در آمریکا حدود دو سوم بیمارستان ها زباله سوز دارند که اکثر آن ها غیر متمرکز بوده و در داخـل بـیمارستان مستقر هستند.نظارت و کنترل آلاینده های ناشی از زباله سوزهای غیر‌متمرکز بسیار مشکل است . به همین جهت بعضی از کشورهای اروپایی مثل کشور سـوئـیـس و آلمان جهت سوزاندن مواد زائد بیمارستانی از زباله سوزهای متمرکز که دارای سیستم مجهز و پیشرفته کنترل آلودگی هوا است استفاده می کنند .
البته یکی از معایب سیستم متمرکز این است که زباله ها باید به خارج از بیمارستان و به مرکز زباله سوزی حمل شوند که اگر نکات بهداشتی در مورد بسته بندی ، جمع آوری و حـمـل ونقل اینگونه مواد رعایت نشود خطر پراکندگی آلودگی مواد زائد خطرناک عفونی،  سلامت جامعه را تهدید می کند .
در تعدادی کشورها بر طبق قوانین موجود زباله های عفونی ، پاتولوژیک و انواع مواد نوک تیز و برنده مثل سوزن ها و تیغ ها به طور جداگانه در کیسه های دو جداره بسیار محکم پلاستیکی بسته بندی می شوند به طوری که درب کیسه ها پس از بسته شدن به آسـانـی بـاز نـمـی شوند و علامت خطر که هشدار دهنده است بر روی ظروف حاوی اینگونه مواد زائد خطرناک قرار دارد . مواد زائد خطرناک در مرکز زباله سوزی توسط نقاله هایی به کوره زباله سوز هدایت و تخلیه می شوند.  در کشورهای در حال توسعه تقریباً 57 تا 92 درصد  زباله سوزها دارای نقص فنی بوده و در نتیجه در اکثر بیمارستان‌ها از این زباله سوزها عملا استفاده نمی شود و در صورت استفاده، در اکثر موارد تولید آلودگی هوا می کنند زیرا علاوه بر نقص فنی دستگاه ، افرادی که حمل و نقل و تخلیه زباله ها را به درون زباله سوز به عهده دارند هیچ گونه اطلاعاتی در مورد انواع زباله های بیمارستانی و طرز کار زباله سوزها ندارند . در اغلب موارد کلیه زباله ها به طور مخلوط و بدون جدا سازی وارد کوره زباله سوز می شوند . در صورتی که اگر مواد زائد بی خطر مانند مواد آشپزخانه و مواد زائد بخش اداری و سایر مواد بی خطر در زمان تولید یعنی در مـبـدا‡ از سـایر انواع مواد خطرناک بیمارستانی جدا شده و به‌طور جداگانه بسته بندی شوند ، حجم مواد ورودی به زباله سوز کاهش یافته و مواد معمولی با مواد خطرناک مخلوط نمی شوند.  بنابراین بهتر است انواع مواد خطرناک مانند مواد نوک تیز و برنده ، بافت های پاتولوژی، کیسه های خون ، مواد زائد بخش عفونی ، باقیمانده داروها و غیره در کیسه‌های بزرگ مخصوص و به‌طور جداگانه بسته بندی و جمع آوری می شوند.
سوزاندن زباله و ساختمان یک دستگاه زباله سوز کوچک


زباله سوز روش پر خرج و گرانی است که نیاز به نظارت و کنترل دقیق متخصصان و کارکرد ماهرانه کارگران آموزش دیده دارد تا به طور مستمر بتواند سه فاکتور مهم و مؤثر در احتراق کامل ، یعنی حرارت ، اکسیژن و زمان تلاطم مواد زائد را تحت نظارت و کنترل داشته باشد . در زباله سوزی باید پتانسیل ایجاد خطر در نتیجه تولید موادی مانند اسید کلریدریک ،اسید فلوئوریک ،دی اکسید گوگرد ، منو اکسید کربن ، اکسیدهای نیتروژن و ذرات ، ارزیابی و سنجیده شود. زباله سوزها زمانی حداکثر کارایی و بازدهی را داردکه 1) ظرفیت بالا داشته باشند 2) مواد زائد مورد نظر دارای ارزش حرارتی مناسب باشند یـعـنی سوختن مواد به اندازه کافی حرارت ایجاد کرده و دارای احتراق کامل باشد به طـوری کـه ابـتـدا رطـوبـت مـواد مـوجود در مواد زائد بخار شده و درجه حرارت برای سوزاندن کامل مواد بدون نیاز به سوخت کمکی کافی باشد .
در کشورهای صنعتی انواع مختلف زباله سوز برای سوزاندن مواد زائد بیمارستانی وجـود دارد کـه مناسب ترین نوع  کوره گردان است . دستگاه طوری ساخته شده  که گردش کوره ایجاد تلاطم در ماده زائد می کند.  این دستگاه معمولا دارای کوره ثانویه احتراق است که با کمک سوخت اضافی ، موجب احتراق کامل شده و بو و دود را به حداقل میزان خود می رساند. درجه حرارت در کوره ثانویه به حدود  1000 درجه سانتی گـراد مـی رسـد، دود  و گاز ناشی از سوخت مواد ، قبل از ورود به اتمسفر باید توسط دستگاه های کنترل آلودگی هوا مثل شویند ه ها (اسکرابرها) و سیلکون ها تصفیه شوند. در درجـات بـالای حـرارت کـه در کـوره ایـجـاد مـی شـونـد حـتی سوزن‌ها نیز متلاشی مـی‌شـونـد. روش زبـالـه سـوزی در صـورتی جهت انهدام مواد زائد بیمارستانی روش مناسبی است که در کاربرد موازین بهداشتی در نظر گرفته شود .
رو ش های دفع نهایی مواد زائد عفونی بیمارستانی  ‌
هدف اصلی مدیریت مواد زائد بیمارستانی ،کاهش حجم ماده زائد ، تصفیه و دفع اسـت . در خـصـوص کـاهـش حـجـم مـاده زاید باید این کاهش در محل تولید کنترل و صورت گیرد .
روش های تصفیه و دفع نیز باید به گونه ای انجام شود که خطرات زیست محیطی این مواد را به میزان زیادی کاهش دهد.
روش‌های معمولی که برای دفع نهایی مواد زاید بیمارستانی وجود دارد ، عبارتنداز :
دفن بهداشتی مواد زائد عفونی بیمارستانی
دفن بهداشتی زباله ، عملیات مهندسی خاصی است که بر اساس آن زباله را چنان در دل خاک مدفون می کند که لایه بندی و پوشش آن ها هیچ زیانی به محیط زیست، انسان و دیگر موجودات زمین نرساند .
برخی از موارد خاص در مدیریت صحیح جمع آوری و دفن زباله به شرح زیر است :‌
1 ) مطالعه جامع در زمینه تمامی منابع تولید زباله.
2 ) شناسایی مشکلات حمل و نقل و عملیات مربوط به دفن زباله هر منطقه با توجه به مناطق مسکونی مجاور.
3  )‌بررسی هزینه سرانه عملیات جمع آوری و مهندسی دفن زباله.
4  )‌تهیه لوازم و امکانات اجرایی عملیات و نظارت کامل بر آن.
5  )‌بررسی انتخاب محل به صورت گسترده طبق قوانین مربوطه با توجه به احتراز از    هزینه‌های گزاف.
6  )‌ایجاد کور ه های زباله سوز برای زباله های بیمارستانی و مراکز درمانی، در نواحی نزدیک به محل دفن.
7 )‌سرمایه گذاری کمتر برای عملیات دفن و انتظار درآمد نه چندان زیاد از این گونه عملیات. طرح ریزی کلی عملیات به دنبال انتخاب محل و آماده سازی آن انجام می شود ، سپس نقشه هایی که مقیاس آن‌ها از 1:200 کمتر نباشد، با خطوط هم تراز به فاصله 60 سانتیمتر ترسیم می شود . ضمنا در ارائه نقشه زمین، موقعیت ساختمان ها، املاک مجاور ،توپوگرافی، جنس خاک، سطوح آب های زیرزمینی، بادهای غالب و زه‌کشی‌ها مورد توجه خاصی قرار خواهد گرفت . 

محل دفن  ‌
فاکتورهای مهم در انتخاب محل دفن:
1-  فاصله محل دفن  :‌زباله از شهرمعمولا 20 تا 30 کیلومتر بر آورد می شود .
2- دسـتـرسـی بـه محل دفن: راه‌های ارتباطی موجود بایستی نزدیک بزرگراه‌ها باشد ، مسئله ترافیک ، ... .
3- فضای دفن بهداشتی زباله : باید زمین مورد نـیـاز دفن بهداشتی زباله به علت تغییر جمعیت معمولا برای یکدوره 20 تا40 ساله در نظر گرفته شود.
روش های دفن بهداشتی زباله
در عمیلات دفن بهداشتی زباله روش هایی وجـود دارد کـه مـعـمولی ترین آن ها عبارتند از: سطحی، سراشیبی، ترانشه ای، دره ای، باتلاقی و ساحلی .
مـزیـت روش تـرانـشـه ای ایـن اسـت کـه عمل تلنبار زباله در این روش بیشتر قابل کنترل است ، ولـی ایـن کـار هـمـیـشـه در روش سـطـحی عملی نـیـست . روش سطحی برای زمین های مسطح مـنـاسـب تر است. در اینجا خاک پوششی مورد نیاز از محل ذخیره خاک که قبلا معین شده تأمین خواهد شد . به هر حال در تمامی روش ها ، زباله بـایـد گـسـتـرده شـده و سپس با ضخامت تقریبی  2‌متر و لایه  30‌تا  45‌سانتی متر با خاک پوشش داده شـود بـدیـن تـرتیب ارتفاع لایه زباله پس از فـشـردگـی بـالـغ بـر  60‌سانتی متر خواهد شد  و فـشــرده ســازی زبــالــه حـتــی الـمـقــدور بــا شـیـب  30‌درصد انجام خواهد گرفت.


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
nranielnnztzf سه شنبه هشتم مرداد 1398 ساعت 16 و 13 دقیقه و 49 ثانیه
gnkzbkazxudm cheap viagra from india [url=https://www.kickstarter.com/profile/86461431/about]do you need a prescription for cialis canadian pharmacy[/url] viagra patent expiration <a href="http://www.k9semenmatch.com/author/timerbeetle8/">cialis canadian pharm</a>
mhanielasigou سه شنبه یازدهم تیر 1398 ساعت 18 و 53 دقیقه و 36 ثانیه
jafgfrdaadyh buy discount viagra online [url=http://northwestpharmacyph.com/]new viagra[/url] alternative to viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">generic cialis canadian</a>
viagra information
bhanieluttduv سه شنبه چهارم تیر 1398 ساعت 12 و 45 دقیقه و 29 ثانیه
ypfmtlytcnzq cheap cialis [url=http://viagracanadacialis.com/]viagra canadian pharmacy without prescription[/url] generic cialis canadian <a href="http://canadaviagravscialis.com/">buy cialis online in canada</a>
http://entecca.strikingly.com/ جمعه سی و یکم خرداد 1398 ساعت 06 و 16 دقیقه و 44 ثانیه

Thanks. Very good stuff.
cialis daily cialis authentique suisse purchasing cialis on the internet cialis 50 mg soft tab fast cialis online cialis 30 day trial coupon i recommend cialis generico ou acheter du cialis pas cher buying brand cialis online cialis farmacias guadalajara
http://boileoso.strikingly.com/ پنجشنبه سی ام خرداد 1398 ساعت 13 و 03 دقیقه و 23 ثانیه

Nicely put, Thanks.
buy cialis online cheapest cialis lilly tadalafi ou acheter du cialis pas cher cialis sans ordonnance cialis canada cialis rezeptfrei sterreich price cialis wal mart pharmacy generic cialis at the pharmacy cialis australian price only here cialis pills
http://granassuc.strikingly.com/ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1398 ساعت 02 و 48 دقیقه و 41 ثانیه

Fantastic write ups. Kudos.
cialis prezzo al pubblico cialis vs viagra cialis venta a domicilio cialis online deutschland cialis generique cialis canadian drugs cialis generika cialis canada on line cialis prezzo di mercato click here take cialis
cialis 40 mg online سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398 ساعت 04 و 08 دقیقه و 45 ثانیه

Beneficial write ups. Thank you!
cialis pills in singapore cialis patentablauf in deutschland calis cialis 5 mg scheda tecnica order cialis from india cialis prezzo di mercato canadian drugs generic cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis wir preise click here to buy cialis
http://phenamab.strikingly.com/ شنبه بیست و پنجم خرداد 1398 ساعت 19 و 13 دقیقه و 10 ثانیه

Awesome content, Kudos.
cialis generisches kanada dose size of cialis cialis arginine interactio only now cialis 20 mg compare prices cialis uk we choice free trial of cialis callus cost of cialis cvs we use it cialis online store dose size of cialis
http://ralentho.strikingly.com/ جمعه بیست و چهارم خرداد 1398 ساعت 00 و 24 دقیقه و 17 ثانیه

You actually stated this terrifically!
cialis billig cialis 5mg overnight cialis tadalafil price cialis wal mart pharmacy cialis 5mg billiger dosagem ideal cialis buying cialis overnight cialis 100 mg 30 tablet wow cialis 20 generic cialis tadalafil
http://tidisco.strikingly.com/ پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1398 ساعت 10 و 49 دقیقه و 01 ثانیه

Nicely expressed without a doubt! .
cialis coupons prescription doctor cialis 200 cialis coupon generic cialis at the pharmacy tadalafilo tadalafilo cialis 20 mg cut in half only now cialis for sale in us import cialis buy name brand cialis on line
Cialis canada چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 ساعت 20 و 43 دقیقه و 57 ثانیه

Thank you! Fantastic information!
what is cialis cialis prezzo al pubblico fast cialis online miglior cialis generico cialis 20mg preis cf cialis cost side effects for cialis prezzo di cialis in bulgaria import cialis bulk cialis
lzanielfjwzqa چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 ساعت 20 و 17 دقیقه و 21 ثانیه
qxsblqexxvpt buy pfizer viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>cheap viagra generic</a> viagra without a prescription <a href="http://northwestpharmacyc.com/">viagraforsale canadian pharmacy</a>
viagra pill splitter
viagra online no prior prescription canada چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 ساعت 17 و 02 دقیقه و 01 ثانیه

Somebody essentially help to make seriously posts I'd state. This is the first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to make this particular submit amazing. Excellent job!
http://canadianorderpharmacy.com/ شنبه بیست و چهارم فروردین 1398 ساعت 02 و 48 دقیقه و 55 ثانیه

Awesome posts. Thank you!
canada medications information canadian pharmaceuticals stocks canada online pharmacies medication canada medications cheap online pharmacy rx from canada pharmacy near me aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmacies-24h trusted pharmacy canada
buy cialis us pharmacy جمعه شانزدهم آذر 1397 ساعت 09 و 17 دقیقه و 00 ثانیه

Kudos! Good stuff!
cialis 20 mg interactions for cialis recommended site cialis kanada prix de cialis cialis para que sirve buying cialis on internet cialis 20 mg effectiveness i recommend cialis generico how does cialis work only best offers cialis use
Cialis online پنجشنبه پانزدهم آذر 1397 ساعت 14 و 10 دقیقه و 19 ثانیه

Seriously all kinds of awesome info.
cialis 5 mg effetti collateral cialis sicuro in linea cialis dose 30mg cialis kaufen cialis pills in singapore side effects for cialis cialis side effects cialis side effects dangers low dose cialis blood pressure cialis baratos compran uk
buy cialis online no prescription چهارشنبه چهاردهم آذر 1397 ساعت 04 و 57 دقیقه و 16 ثانیه

Thank you. Valuable stuff.
cialis generic availability buying cialis overnight order a sample of cialis look here cialis cheap canada cialis generico en mexico generico cialis mexico cialis pills in singapore precios de cialis generico cialis pas cher paris import cialis
buy cialis delhi سه شنبه سیزدهم آذر 1397 ساعت 17 و 45 دقیقه و 46 ثانیه

Well voiced indeed! .
precios cialis peru cialis preise schweiz low dose cialis blood pressure cialis italia gratis cialis uk online cialis viagra cialis levitra cialis para que sirve look here cialis order on line we choice cialis pfizer india
Cialis pills سه شنبه سیزدهم آذر 1397 ساعت 06 و 30 دقیقه و 47 ثانیه

You've made your point quite effectively..
link for you cialis price cialis tablets for sale tadalafil tablets ou acheter du cialis pas cher buy cheap cialis in uk we choice cialis uk buy cheap cialis in uk tadalafil 20mg buy original cialis cialis tablets
buy tadalafil no prescription دوشنبه دوازدهم آذر 1397 ساعت 18 و 29 دقیقه و 57 ثانیه

Fantastic facts. Many thanks.
prices for cialis 50mg cialis dosage amounts cialis name brand cheap can i take cialis and ecstasy cialis qualitat cialis prezzo al pubblico cialis lilly tadalafi cialis generic tadalafil buy cialis generic availability click now cialis from canada
buy generic cialis online شنبه دهم آذر 1397 ساعت 05 و 21 دقیقه و 50 ثانیه

Wow plenty of useful material!
cialis generico online we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg effetti collateral order generic cialis online click now cialis from canada rx cialis para comprar brand cialis generic india cialis 100mg cost viagra cialis levitra buy cialis online
buy cials online جمعه نهم آذر 1397 ساعت 06 و 19 دقیقه و 48 ثانیه

Nicely put. Thanks a lot!
cialis from canada cilas 200 cialis coupon cialis for sale cialis official site comprar cialis navarr we choice free trial of cialis cialis for bph import cialis india cialis 100mg cost
buy cialis online no prescription پنجشنبه هشتم آذر 1397 ساعت 19 و 02 دقیقه و 20 ثانیه

Point nicely applied!!
how does cialis work tadalafil 20 mg wow look it cialis mexico cialis 50 mg soft tab legalidad de comprar cialis cialis 20mg preis cf cialis generico lilly cialis 30 day trial coupon where to buy cialis in ontario where do you buy cialis
Generic cialis پنجشنبه هشتم آذر 1397 ساعت 07 و 15 دقیقه و 55 ثانیه

Kudos, An abundance of material.

cialis generico online prices on cialis 10 mg cialis mit grapefruitsaft weblink price cialis cialis prezzo al pubblico cialis australian price buy cialis uk no prescription best generic drugs cialis cialis super acti cialis taglich
buy cialis pills online چهارشنبه هفتم آذر 1397 ساعت 18 و 20 دقیقه و 30 ثانیه

Really a good deal of helpful information!
cialis australian price cialis coupon prescription doctor cialis cialis pills how much does a cialis cost cialis for sale in europa cialis qualitat cialis for sale south africa buy cialis uk no prescription cialis great britain
buy generic cialis چهارشنبه هفتم آذر 1397 ساعت 06 و 42 دقیقه و 07 ثانیه

You made your position very clearly!!
generic cialis soft gels when will generic cialis be available cialis soft tabs for sale recommended site cialis kanada cialis venta a domicilio venta de cialis canada we use it 50 mg cialis dose cialis wir preise cialis dosage preis cialis 20mg schweiz
Cialis 20 mg چهارشنبه یازدهم مهر 1397 ساعت 01 و 14 دقیقه و 23 ثانیه

Helpful information. Cheers!
safe site to buy cialis online bulk cialis are there generic cialis cialis sicuro in linea callus cialis 5 mg buy cialis kaufen bankberweisung cialis rezeptfrei sterreich generic cialis soft gels cialis generique 5 mg
Cialis online دوشنبه نهم مهر 1397 ساعت 00 و 51 دقیقه و 53 ثانیه

You actually said this wonderfully!
brand cialis generic link for you cialis price price cialis best when can i take another cialis cialis sans ordonnance cialis super acti cialis therapie india cialis 100mg cost tadalafilo calis
drugs for sale online یکشنبه یکم مهر 1397 ساعت 04 و 28 دقیقه و 53 ثانیه

Kudos. I value this!
canadian online pharmacies legitimate pharmacy times canadian viagra canadian mail order pharmacies drugs for sale on internet canada pharmacies canada online pharmacies for men canadian pharmaceuticals nafta trust pharmacy canada reviews trust pharmacy canada
viagravonline.com چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1397 ساعت 01 و 19 دقیقه و 50 ثانیه

Wonderful postings. Many thanks!
ou trouver cialis sur le net price cialis best cialis 20 mg cut in half cialis 20 mg effectiveness cialis in sconto cialis dosage cialis pills price each american pharmacy cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis generico milano
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  -------------- ----------- -----------
صفحات
نویسندگان
برچسب ها
نظر سنجی
آیابرای نویسندگی و طراحی وتشکیل انجمن می توانید دست دوستی داده و با ماهمکاری کنید؟دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
 ------------------------------------------

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

-------------------- -------------- --- تماس با ما ------------------------ ---------------------------
 ------------------------
weblogbartar.ir
weblogbartar.ir
------------------ -------------------------
------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
------------------------------------
-------------------------------- ------------------------------- -----------------------------

بهداشت محیط زیست

-----------------------------

بهداشت محیط زیست

------------------------------ --------------------------------
--------------------------
--------------------------------- تماس با ما ------------------------