تبلیغات
بهداشت محیط زیست - مجموعه اطلاعات قوانین شکار و صید
زمین پاک و سالم=زندگی سالم

مجموعه اطلاعات قوانین شکار و صید

اصل پنجاهم قانون اساسی:

در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد.

از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

موادی از قانون شکار و صید:

ماده 10 ـ هر کسی مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک صد هزار (100000) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شود.

الف ـ شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه.

ب ـ شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محل‌های مندرج در پروانه

ج ـ حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان.

د ـ از بین بردن رستنی‌ها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته‌کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق.

ماده 11 ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (000/500/1) ریال تا سه میلیون (000/000/3) ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می‌شود:

الف ـ شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر.

ب ـ مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرق‌های اختصاصی.

ج ـ شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران.

د ـ تخریب چشمه‌ها و آبشخورهای حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش.

هـ  ـ اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده (7) این قانون به صورت غیرمجاز.

ماده 12ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (000/500/1) ریال تا هجده میلیون (000/000/18) ریال محکوم می‌شود:

الف ـ شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه.

ب ـ شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه‌های حفاظت شده.

ج ـ از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این‌گونه مناطق.

د ـ آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.

ماده 13ـ هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از 91 روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون هشتصد هزار (000/800/1) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

الف ـ شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ.

ب ـ شکار در پارک‌های ملی.

ج ـ شکار، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته‌جمعی.

د ـ ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش‌سوزی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاه‌های حیات وحش بر اثر بی‌مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی.

تبصره 1 ـ در صورت ایجاد آتش‌سوزی عمدی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی مرتکب به مجازات‌های مقرر در ماده (675) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره 2 ـ هر کس مبادرت به زنده‌گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصدهزار (000/800/1) ریال تا بیست میلیون  (000/000/20) ریال محکوم خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید:

(مصوبه شماره 7640/7 مورخ 13/10/1346 هیات وزیران)

1 ـ پستاندار وحشی

2 ـ پرندگان وحشی

3 ـ خزندگان وحشی

ماده 2 ـ شکار عبارت است از تیراندازی به پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشی یا گرفتن یا تعقیب کردن آنها به هر کیفیت و وسیله و طریق.

ماده 3 ـ صید عبارت است از کشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید به هر کیفیت و وسیله و تیراندازی به آنها.

ماده 31 ـ خرید و فروش، عرضه و نگهداری و حمل و صدور کلیه جانوران وحشی زنده و کشته و اجزا بدون تحصیل پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع می‌باشد به استثنای آنچه از طرف شورایعالی حفاظت محیط زیست مجاز اعلام شده باشد.

از قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات:

ماده 679 ـ هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از 91 روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار (000/500/1) ریال تا سه میلیون (000/000/3) ریال محکوم خواهد شد.

ماده 680 ـ هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده (حمایت شده) نماید به حبس سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون (000/500/1) ریال تا هجده میلیون (000/000/18) ریال محکوم خواهد شد.

بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده:

با توجه به بند «چ» ماده 3 قانون شکار و صید بهای هر عدد از جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان برابر آخرین مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست به شرح ذیل تعیین می‌‌گردد.

الف ـ پستانداران وحشی:

گوزن زرد ایرانی

گورخر، خرس سیاه

پلنگ

یوزپلنگ

مرال، جبیر و شوکا

آهو

کاراکال، سیاه‌گوش، خرس قهوه‌ای

قوچ و میش وحشی

کل و بز وحشی

گربه وحشی، گربه پالاس، گربه شنی، شاه روباه

سنجاب، سمور، روباه سیاه

سگ آبی (شنگ)، انواع دیگر گربه وحشی

انواع رودک، سایر انواع روباه، موش خرما (راسو)، گرگ

انواع دیگر پستانداران وحشی

000/000/32 (سی و دو میلیون ریال)

000/000/24 (بیست و چهار میلیون ریال)

000/000/16 (شانزده میلیون ریال)

000/000/200 (دویست میلیون ریال)

000/000/12 (دوازده میلیون ریال)

000/000/9 (نه میلیون ریال)

000/200/7 (هفت میلیون و دویست هزار ریال)

000/400/6 (شش میلیون و چهارصد هزار ریال)

000/600/5 (پنج میلیون و ششصد هزار ریال)

000/200/3 (سه میلیون و دویست هزار ریال)

000/000/2 (دو میلیون ریال)

000/600/1 (یک میلیون و ششصدهزار ریال)

000/800 (هشتصد هزار ریال)

000/400 (چهارصد هزار ریال)

ب ـ خزندگان وحشی:

تمساح (کروکودیل)

لاک‌پشت‌ها

انواع دیگر خزندگان

000/000/32 (سی و دو میلیون ریال)

000/ 320 (سیصد و بیست هزار ریال)

000/40 (چهل هزار ریال)

ج ـ پرندگان وحشی:

شاهین، بحری، بالابان (چرخ)، طرلان، لاچین

انواع قوش‌ها از قبیل قرقی و پیغو

دلیجه‌ها، کور کورها، سنقرها، انواع ترمتای، لیل

انواع عقاب، هما

هوبره

میش مرغ، قو، مرغ آتشی (فلامینگو)، سیاه خرس، پلیکان، سایر پرندگان

شکاری و انواع دال

عروس غاز، زنگوله بال، درنا، کبک دری، جیرفتی، دراج

قرقاول، لک لک، زاغ بور، گیلانشاه خالدار

آنقوت، طاووسک، غاز، اردک سفیدسر، اردک مرمری، مینا

انواع مرغابی وحشی، انواع کوکر ماننده باقرقره

کبک، کبک چیل، تیهو، ابیا، دودک

انواع دیگر پرندگان وحشی

000/000/120 (یکصدوبیست میلیون ریال)

000/000/40 (چهل میلیون ریال)

000/000/16 (شانزده میلیون ریال)

000/000/12 (دوازده میلیون ریال)

000/000/8 (هشت میلیون ریال)

000/800/4 (چهار میلیون و هشتصد هزار ریال)

000/400/2 (دو میلیون و چهارصد هزار ریال)

000/600/1 (یک میلیون و ششصد هزار ریال)

000/200/1 (یک میلیون و دویست هزار ریال)

000/800 (هشت صد هزار ریال)

000/400 (چهارصد هزار ریال)

000/240 (دویست و چهل هزار ریال)

000/120 (یکصد و بیست هزار ریال)

د ـ جانوران دریایی:

انواع نهنگ (وال‌ها)

انواع دلفین، گاو دریایی

انواع لاک‌پشت دریایی

سگ دریایی (فک)

000/000/80 (هشتاد میلیون ریال)

000/000/40 (چهل میلیون ریال)

000/400/6 (شش میلیون و چهارصدهزار ریال)

000/000/4 (چهار میلیون ریال)

هـ ـ آبزیان:

ماهی آزاد

ماهی کور غار (کورماهی)

ماهی قزل‌آلا

ماهی کورکونوس یا ماهی سفید جویباری

سایر انواع ماهی

000/400 (چهارصد هزار ریال)

000/240 (دویست و چهل هزار ریال)

000/160 (یکصد و شصت هزار ریال)

000/60 (شصت هزار ریال)

000/160 (یکصد و شصت هزار ریال)

و ـ سخت‌پوستان:

مرجان دریایی به ازاء هر کیلو

سیست آرتمیا به ازاء هر کیلو

000/000/1 (یک میلیون ریال)

000/800 (هشتصد هزار ریال)

ت ـ سایر موارد:

1 ـ بهای هر عدد نوزاد پستاندار وحشی که به هنگام شکار در رحم مادر باشند نصف بهای مبالغ پستانداران مربوط می‌باشد.

2 ـ بهای هر عدد از تخم پرندگان وحشی و خزندگان از جمله لاک‌پشت دریایی یک سوم بهای مبالغ پرندگان و خزندگان مربوط می‌باشد.

3 ـ تخریب لانه و آشیانه پرندگان وحشی یک چهارم بهای پرندگان مربوط می‌باشد.

4 ـ خرید و فروش، حمل و عرضه، صادرات و خروج بازهای شکاری از کشور مطلقا ممنوع است.

5 ـ در صورتی که پرندگان شکاری مندرج در ردیف‌های 1 و 2 و 3 بند این مصوبه به صورت غیرمجاز شکار و از طبیعت خارج گردیده به نحوی که دیگر امکان رهاسازی و بازگشت به محیط خود را نداشته باشد (به معنی دیگر از لحاظ حیات وحش تلف شده تلقی گردد) و یا در اسارت و به هنگام قاچاق و خروج در مرز کشف شوند مشمول ضرر و زیان مربوط می‌شوند.

مقررات این مصوبه جایگزین مصوبات قبلی شورایعالی در مورد تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان می‌باشد.

گونه‌های جانوران وحشی مشمول قانون شکار و صید و طبقه‌بندی آنها:

جانوران وحشی مشمول بند (ت) ماده 3 قانون شکار و صید به استناد مصوبه شماره 168 مورخ 03/06/1378 شورایعالی حفاظت محیط زیست به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ پستانداران وحشی:

1 ـ گونه‌های منقرض شده: شیر آسیایی،  ببر مازندران.

2 ـ گونه‌های در معرض خطر انقراض: یوزپلنگ، گورخر، خرس سیاه، گربه پالاس، گربه شنی، شاه روباه، روباه ترکمنی، انواع دلفین، انواع نهنگ، گاو دریایی.

3 ـ گونه‌های حمایت و حفاظت شده: پلنگ، گوزن زرد ایرانی، سیاه‌گوش، کاراکال، گربه جنگلی، خرس قهوه‌ای، مرال، شوکا، جبیر، آهو، انواع قوچ و میش وحشی، روباه شنی، فک

ب ـ پرندگان وحشی:

1 ـ گونه‌های در معرض خطر انقراض: پلیکان خاکستری، عروس غاز، قوی کوچک، درنای سیبری باکلان کوچک، گیلانشاه خالدار، عقاب شاهی، عقاب طلایی، عقاب دریایی دم‌سفید، عقاب ماهیخوار، هما، شاهین، بحری، بالابان، لاچین، میش، مرغ، هوبره، سیاه‌خرس، اردک سرسفید، اردک بلوطی.

2 ـ گونه‌های حمایت شده و حفاظت شده: پلیکان سفید، فلامینگوها، درناها، قوها، حواصیل، لک لک‌ها، غواص‌ها، باکلان‌ها، مار گردن، غاز پیشانی سفید، غاز پازرد، اردک تاج‌دار، اردک مرمری، اردک چشم‌طلایی، آنقوت، اردک سر سیاه، اردک دم‌دراز، مرگوس‌ها، اسکوترها، خروس کولی، دشتی، بوتیمار کوچک، زنگوله بال، کبک دری، دراج، جیرفتی، قرقاول، کاکایی دودی، کاکایی چشم سفید، یلوه حنایی، مینا، دارکوب سبز راه‌راه، کوکوی خالدار، پرستو، بلبل، سار صوتی، کلیه پرندگان شکاری و گوشتخوار از قبیل سایر عقاب‌ها، بازها، قوش‌ها، قرقی‌ها، کرکس‌ها، بوف و جغد، کورکورها، سنقرها، سارگپه‌ها.

3 ـ گونه‌های غیر حمایت شده: کبک، تیهو، بلدرچین، کوکرها، باقرقره، ابیا، نوک دراز، توکا، دودوک، کشیم‌ها، سایر انواع غازها، انواع مرغابی‌ها، چنگر، کبوتر فاخته، قمری، چکاوک، زرده پره مزرعه، زرد پره سر سیاه، سار، سهره و سایر پرندگان که در بندهای 1 و 2 و 4 پرندگان وحشی (ب) این آگهی ذکر نشده‌اند.

4 ـ گونه‌های زیانکار: انواع گنجشک، کلاغ سیاه و کلاغ ابلق

ج ـ خزندگان وحشی:

1 ـ گونه‌های در معرض خطر انقراض: تمساح ایرانی، (گاندو)، انواع لاک‌پشت دریایی.

2 ـ گونه‌های حمایت و حفاظت شده: بزمجه، وارانوس‌ها، لاک‌پشت خاکزی، لاک‌پشت مردابی، افعی شاخدار، افعی دماوندی، افعی تکابی، افعی زنجانی، کُک مار، کورمار.

3 ـ گونه‌های غیر حمایت شده عادی: انواع دیگر لاک‌پشت‌ها، انواع دیگر مارها.

د ـ آبزیان:

1 ـ گونه‌های در معرض خطر انقراض: ماهی کورغار (کورماهی)، آفینوس‌های آب‌های داخلی.

2 ـ گونه‌های حمایت و حفاظت شده: ماهی آزاد، ماهی قزل‌آلا، اردک ماهی، باربوس‌ها.

3 ـ گونه‌های غیرحمایت شده (عادی): سایر ماهیان آب شور و شیرین که در آب‌های داخلی و مصب رودخانه‌ها یافت می‌شوند.

هـ ـ دوزیستان:

1 ـ گونه‌های حمایت و حفاظت شده: سمندر جویباری ایران، قورباغه مردابی جنگلی.

2 ـ گونه‌های غیر حمایت شده (عادی): سایر دوزیستان که در تالاب‌ها و سایر مناطق طبیعی ایران یافت می‌شوند.

و ـ سخت‌پوستان:

انواع خرچنگ، آرتیما

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها (زمانی، طریقی، نوعی، کمی و کیفی):

الف ـ فصول و ساعات زمانی:

شکار حیوانات زیر در فصول و ساعات ذیل با پروانه عادی ممنوع است.

1 ـ کلیه پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شکار از اول فروردین تا پایان خرداد ماه به استثناء جانوران زیانکار آن هم فقط در مزارع و باغات و موسسات دامداری و تکثیر مصنوعی حیوانات.

2 ـ کلیه پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شکار و آبزیان قابل صید به استثناء جانوران زیانکار از یک ساعت بعد از غروب آفتاب تا یک ساعت قبل از طلوع آفتاب.

3 ـ کل و بز و قوچ و میش وحشی در مناطق گرمسیر از 15 دی‌ماه تا 15 شهریور و در مناطق سردسیر از 15 بهمن تا 15 مهر.

4 ـ کبک، کبک چیل، تیهو از اول بهمن تا پایان مرداد.

5 ـ پرندگان کوکر از قبیل باقرقره، قویرق از اول فروردین تا اول شهریور.

6 ـ انواع مرغابی و غاز اول فروردین تا پایان شهریور.

7 ـ صید آبزیان در آب‌های استان‌های گیلان و مازندران از 15 اسفند تا اول اردیبهشت.

توضیح مهم:

طبق صورت جلسه و تصمیمات مورخ 7/12/1369 شورایعالی، فصل مجاز شکار و صید برحسب مورد توسط سازمان تعیین و اعلام خواهد شد.

ب ـ طرق و وسایل ممنوعه (طریقی):

شکار و صید با طرق و وسایل زیر ممنوع است:

1 ـ شکار با اسلحه خودکار (مسلسل) و تفنگ‌های گلوله‌زنی نیمه خودکار (بند الف ماده 5 مصوبه 1)

2 ـ استفاده از تفنگ‌های سر پر و هر گونه اسلحه‌ای که کالیبر آن از شش میلیمتر یا 240 انگلیسی کمتر باشد (از جمله انواع تفنگ‌های خفیف کالیبر 22)

و همچنین استفاده از کالیبر 12 ـ 410 ـ 160 و 20 استعمال فشنگ ساچمه و چهار پاره برای شکل کل و بز، قوچ و میش، خرس و پلنگ.

3 ـ استفاده از تفنگ ساچمه‌زنی و فشنگ گلوله (تک گلوله) برای شکار پستانداران وحشی به استثنا خوک وحشی، خرگوش و تشی.

4 ـ استفاده از انواع تفنگ‌های خفیف برای شکار پستانداران و پرندگان وحشی.

5 ـ شکار پستاندار وحشی از طریق کومه و امثال آن به طور کلی و همچنین ایجاد و استفاده از کومه برای شکار پرندگان وحشی در کنار چشمه‌ها و آبشخورها تا شعاع 200 متر.

6 ـ شکار از طریق استعمال هر گونه سموم و مواد مخدر و منفجره.

7 ـ بستن سد و کلهام در مسیر رودخانه برای صید و صید به این طریق.

8 ـ شکار از طریق استعمال هر گونه تله و دام و تور جز برای مرغابی.

9 ـ استعمال هر گونه تله و دام و تور برای صید ماهی و شکار بلدرچین با پروانه عادی.

10 ـ شکار مرغابی و سایر پرندگان آبی با تور هوایی.

11 ـ تعقیب و شکار پرندگان آبی با قایق موتوری و دام.

12 ـ تعقیب و شکار جانوران وحشی با وسایل نقلیه موتوری.

13 ـ شکار پستانداران قابل شکار (وحشی) از طریق برگه.

14 ـ شکار و صید از طریق تخریب آبشخور و چشمه

15 ـ صید از طریق ایجاد میدان مغناطیسی و جریان برق به هر یک از وسایل مولد برق.

پ ـ ممنوعیت و محدودیت‌های نوعی، کیفی و کمی:

1 ـ زنده گرفتن جانوران وحشی (قابل شکار) بدون تحصیل پروانه ویژه ممنوع است.

2 ـ از بین بردن یا برداشتن تخم پرندگان وحشی ممنوع است.

3 ـ تیراندازی و شکار از داخل جاده‌های شوسه و اصلی تا حریم پنجاه متر از هر طرف آن ممنوع است.

4 ـ حداکثر تعداد مجاز شکار کل و بز و قوچ و میش وحشی در هر مسافرت شکار جمعا یک رأس از آنها می‌باشد.

5 ـ زنده‌گیری بازها و پرندگان شکاری به هر شکل و به هر حالت ممنوع است.

6 ـ حداکثر تعداد مجاز شکار پرندگان وحشی غیر حمایت‌شده در هر مسافرت شکار شش عدد می‌باشد.

7 ـ حداکثر تعداد گراز در هر مسافرت شکار یک راس می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:

(مصوبه شماره 81804 مورخ 4/12/1354 هیات وزیران با اصلاحات بعدی)

ماده 1 ـ سازمان حفاظت محیط زیست و شورایعالی حفاظت محیط زیست در این آیین‌نامه به ترتیب سازمان و شورایعالی نامیده می‌شود.

ماده 2 ـ پارک ملی به محدوده‌ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطلاق می‌شود که نمایانگر نمونه‌های برجسته‌ای از مظاهر طبیعی ایران باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی‌ها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می‌گیرد.

ماده 3 ـ آثار طبیعی ملی عبارت از پدیده‌های نمونه و نادر گیاهی یا حیوانی یا اشکال یا مناظر کم‌نظیر و کیفیات ویژه طبیعی زمین یا درختان کهنسال یادگار تاریخی می‌باشند که به منظور داشتن محدوده متناسبی تحت حفاظت قرار می‌گیرد.

ماده 4 ـ  پناهگاه حیات وحش به محدوده‌ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطلاق می‌شود که دارای زیستگاه‌های طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاص برای جانوران وحشی بوده و به منظور حفظ و یا احیا این زیستگاه‌ها تحت حفاظت قرار می‌گیرد.

ماده 5 ـ منطقه حفاظت شده به محدوده‌ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می‌شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیا رستنی‌ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می‌گیرد

  -------------- ----------- -----------
صفحات
نویسندگان
برچسب ها
نظر سنجی
آیابرای نویسندگی و طراحی وتشکیل انجمن می توانید دست دوستی داده و با ماهمکاری کنید؟دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
 ------------------------------------------

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

-------------------- -------------- --- تماس با ما ------------------------ ---------------------------
 ------------------------
weblogbartar.ir
weblogbartar.ir
------------------ -------------------------
------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
------------------------------------
-------------------------------- ------------------------------- -----------------------------

بهداشت محیط زیست

-----------------------------

بهداشت محیط زیست

------------------------------ --------------------------------
--------------------------
--------------------------------- تماس با ما ------------------------